Information in Tagalog

Impormasyon sa wikang Tagalog ay makukuha sa ibaba: 

Upang magtanong tungkol sa interpreter para sa pagbisita mo sa Peter Mac, paki-tawagan ang Language Service sa (03) 8559 5430, Lunes hanggang Biyernes, 8.30am – 4.30pm o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong pangangalaga o paggamot, dapat mong tawagan ang (03) 8559 5000. Sabihin ang pangalan ng iyong Nurse Coordinator at hilinging makausap siya. 

Kung nais mo ng karagdagang impormasyon o materyales sa wikang Tagalog, ang Cancer Council ay makatutulong.  Tumawag sa 13 14 50, Lunes hanggang Biyernes, 9am – 5pm at sabihin ang wika na kailangan mo. Maghintay sa linya para sa interpreter (maaaring abutin ng hanggang 3 minuto), pagkatapos ay hilingin sa interpreter na kontakin ang Cancer Council sa 13 11 20. 

View English translation

Related pages