Information in Vietnamese

Thông tin bằng tiếng Việt có sẵn ở dưới đây: 

Để yêu cầu một thông ngôn viên khi quý vị ghé thăm  Peter Mac, xin vui lòng gọi Dịch Vụ Ngôn Ngữ  qua số (03) 8559 5430, Thứ Hai đến Thứ Sáu 8.30 sáng – 4.30 chiều hoặc gửi Thư điện tử tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu quý vị có thắc mắc gì về việc chăm sóc và điều trị của mình, thì quý vị nên liên lạc với Nhân Viên Y Tá Điều Dưỡng của mình bằng cách gọi số (03) 8559 5000 và nói tên người y tá quý vị muốn được gặp. 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc tiện ích bằng tiếng Việt, thì Cancer Counci có thể giúp đỡ quý vị được. Gọi 13 14 50, Thứ Hai đến Thứ Sáu 9h sáng - 5h chiều và cho họ biết quý vị muốn nói ngôn ngữ nào. Chờ điện thoại để được kết nói với thông ngôn viên (có thể kéo dài đến 3 phút), sau đó yêu cầu thông ngôn viên liên lạc với Cancer Council qua số 13 11 20. 

View English translation

Related pages